Visie

Visie van onze school

Onze leerlingen werken in een veilig pedagogisch klimaat en in een rijk didactische leeromgeving. Wij dagen ze uit zelfstandig oplossingen te zoeken om zich de leerstof eigen te maken, waarbij samenwerken een grote rol speelt. Wij stimuleren de leerlingen in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Vanzelfsprekend zijn er verschillen in de manier waarop de leerlingen zich de leerstof eigen maken. Hierbij kijken wij naar de verschillende talenten en leerniveaus.

Naast de cognitieve leergebieden nemen de creatieve vakken en het bewegingsonderwijs een belangrijke plek in.

Op grond daarvan zeggen wij dat wij staan voor:

  • realisatie van de kerndoelen van het basisonderwijs;
  • werken aan 21 -eeuwse vaardigheden;
  • welbevinden van leerlingen en medewerkers;
  • zelfstandigheid;
  • vrijheid;
  • verantwoordelijkheid en een kritische houding;
  • onderzoekend en ontwerpend leren;
  • respect voor elkaar;
  • leren samen om te gaan met verschillen;
  • het individuele kind nauwlettend volgen in zijn eigen ontwikkeling.

“Het samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar met respect voor verschil in intelligentie en vaardigheden zijn essentiële voorwaarden voor iedereen in onze school”.